Objednajte sa Opýtajte sa

Čo to je OCT a OCT-Angiografia?

Vyšetrenie na OCT (optická koherentná tomografia) je dôležité pri väčšine očných zákrokov. Lekárom poskytne dôležité údaje o vnútorných štruktúrach vášho oka, na základe ktorých sa dokážu najlepšie rozhodnúť, aký typ starostlivosti je pre vás najvhodnejší. 

OCT vyšetrenie

Na Očnej klinike NeoVízia používame na vyšetrenie sietnice špičkový očný tomograf Optovue RTVue-XR Avanti. Vyšetrenie na OCT je bezbolestné a trvá pár minút. Na bežných OCT prístrojoch je nutné oči pred vyšetrením rozkvapkať. Na OCT, ktoré používame na našej klinike, vás vyšetríme BEZ ROZKVAPKANIA. Pacient teda môže ihneď po vyšetrení riadiť auto a normálne zaostrovať.

 "Vyšetrenie OCT prináša lekárovi oveľa podrobnejšie informácie o stave sietnice a jej jednotlivých vrstvách než to umožňovali doterajšie vyšetrovacie metódy. Prístroj pomocou laserového lúča premeria a dokonale zmapuje sietnicu. Následne vytvorí rezy štruktúrou sietnice na akomkoľvek mieste, ktoré lekár potrebuje zobraziť. Cirrus OCT HD navyše vďaka dokonalej optike a softvérovému vybaveniu vypracúva lekárovi vysoko profesionálne analýzy a grafické zobrazenie získaných výsledkov. Získame tak relevantné podklady, na základe ktorých môže ďalej posudzovať stanovenie individuálnej liečby," vysvetľuje MUDr. Julia Belinská. 

Vyšetrenie na modernom OCT je bezpodmienečne nutné pri:

 • podozrení na zelený zákal a pri jeho liečbe
 • pri ochorení sietnice - VPDM (vekom podmienenej degenerácii makuly)
 • diabetickej retinopatii, makulárnej diere
 • ochorení sietnice, sklovca a zrakového nervu

Lekárom OCT vyšetrenie umožňuje:

 • stanoviť správnu diagnózu
 • porovnávať vyšetrenie v časových intervaloch
 • naplánovať prípadnú chirurgickú liečbu
 • naplánovať injekčnú liečbu Avastinom
 • vyhodnotiť účinnosť liečby
 • spoznať, kedy je liečba zbytočná, alebo nedostatočná

MUDr. Julia Belinská pri prístroji OCT Angiografia

Čo je OCT-Angiografia (OCT-A)? 

V Očnej klinike NeoVízia vykonávame diagnostiku aj pomocou OCT Angiografie (OCT-A). "Ide o revolučnú zobrazovaciu metódu sietnice, ktorá oproti štandardnému OCT zobrazuje nielen stav jednotlivých vrstiev sietnice, ale zároveň i funkčnosť všetkých jej štruktúr," vysvetľuje MUDr. Belinská. 

Táto neinvazívna zobrazovacia vyšetrovacia metóda sa využíva na diagnostiku a monitoring cievnych a metabolických ochorení sietnice, predovšetkým makuly, medzi ktoré patrí diabetická retinopatia, vekom podmienená degenerácia makuly, oklúzie ciev sietnice a cievne abnormality. 

OCT-A dokáže odhaliť mnoho očných ochorení v počiatočnom štádiu, kedy ešte žiadne príznaky ochorenia nemusí pacient pociťovať. Vďaka tomu je možné začať liečbu včas a predísť tak nenávratnému poškodeniu zraku. 

Kto a kedy by mal špeciálnu OCT-A podstúpiť?

 • každý po 35. veku života 
 • vyšetrenie pomocou OCT-A je rýchle a bezpečné, naviac úplne bezbolestné a bez vnútrožilového použitia kontrastných látok. Vyšetrenie vrátanie konzultácie výsledkov s odborným lekárom trvá približne 30 minút 

OCT a OCT Angiografia vyšetrenia v Očnej klinike NeoVízia

Čo všetko môže špeciálne skenovanie sietnice odhaliť? 

 • vekom podmienenú makulárnu degeneráciu
 • cievne ochorenie sietnice (diabetická retinopatia) 
 • poruchy zásobovania sietnice krvou 
 • všetky degeneratívne zmeny na sietnici 
 • zelený zákal
 • ochorenie makuly 
 • odumretie ciev v oku 

Všetky spomínané choroby sú veľmi závažné a môžu viesť k poškodeniu zraku a postupne aj k jeho strate.

Vyšetrenie na OCT a OCT-A nie je hradené zo zdravotného poistenia a jeho cena je uvedená v cenníku

 

konzultace