Objednajte sa Opýtajte sa

Podmienky súťaží

Štatút súťaže „Tri letušky v Paríži“

Tento štatút súťaže „Tri letušky v Paríži“ záväzne upravuje pravidlá uvedenej súťaže.

I. Vyhlasovateľ súťaže

Neovízia s. r. o.
Tematínska 5/A
851 05 Bratislava,
IČO: 45346569
Zapísaná: Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sro Vložka č.: 62506/B
(ďalej len „NeoVízia.“ alebo „Vyhlasovateľ “)

II. Trvanie súťaže

Súťaž trvá od 21. septembra 2017, 06:45:00 do 25. septembra 2017, 15:00:00 hod.

III. Účastníci súťaže

1. Účastníkom súťaže môže byť každá fyzická osoba s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorá najneskôr ku dňu ukončenia súťaže dovŕšila vek 18 rokov (ďalej len „Účastník súťaže“).

2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru k Vyhlasovateľovi a zároveň sa priamo podieľajú na ktorýchkoľvek nasledovných činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže: príprava, spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely súťaže a určenie výhercov súťaže.

3. Zo súťaže bude vylúčená každá osoba, ktorá svoj výsledok v súťaži dosiahla v rozpore s dobrými mravmi alebo platnými právnymi predpismi, napríklad neoprávneným zásahom do mechanizmu súťažnej hry.

4. Ak sa preukáže, že osoba požívajúca výhody z tejto súťaže je osobou podľa bodu 2. tohto článku III., alebo sa zistí, že do súťaže nebola zaradená v súlade s podmienkami účasti, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhra bude odovzdaná osobe, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Osoba podľa prvej vety tohto bodu 4, čl. III je povinná uhradiť škodu spôsobenú Vyhlasovateľovi.

IV. Pravidlá súťaže

1. Mechanizmus súťaže

Do súťaže budú zaradení všetci Účastníci súťaže, ktorí splnili podmienky účasti v súťaži podľa článku III, a ktorí sa cez stránku https://www.facebook.com/Neovizia/ zapoja do súťaže tak, že do komentára pod súťažný status uverejnený 21.9.2017 označia osobu (jej profil na Facebooku), ktorej sú vďační.

V prípade, že výhercom bude osoba vylúčená zo súťaže v zmysle podmienok stanovených v tomto Štatúte, nárok tejto osoby na výhru zaniká a výhercom sa stane osoba, ktorá bola vyžrebovaná ako náhradník. Ak ani jeden z náhradníkov nespĺňa podmienky účasti v súťaži, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Ak sa súťaže nezúčastní dostatočný počet súťažiacich, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa. Žrebovanie prebehne za účasti 2 zástupcov Vyhlasovateľa. Žrebuje sa 1 výherca. Žrebovanie prebehne v termíne od 25.9..2017.

2. Výhra v súťaži
Výhrou v súťaži je 2 lístky na komédiu Tri letušky v Paríži ( 1 KS lístku = 17 EUR)

3. Výherca súťaže
Výhercom súťaže sa stane Účastník súťaže, vyžrebovaný podľa postupu uvedeného v článku IV. bod 1.

4. Oboznamovanie s výsledkami súťaže
Výherca bude o svojej výhre informovaný zo strany NeoVízia, s.r.o. prostredníctvom správy a komentárom na socialnej sieti facebook, pod profilom, s ktorým sa zapojil do súťaže najneskôr do 25.9.2017.

V. Spôsob odovzdania výhry

Výhra bude odovzdaná výhercovi zo strany NeoVízia, s.r.o. výlučne v prípade, ak NeoVízia, s.r.o. v lehote 1 kalendárneho dňa odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži podľa bodu 4. článku IV Štatútu, dostane písomné (na adresu: Neovízia, s.r.o., Tematínska 5/A, 851 05 Bratislava) alebo elektronické (na emailovú adresu: kapralova@neovizia.sk) vyjadrenie výhercu, že túto výhru prijíma. Za deň doručenia oznámenia o výhre v súťaži výhercovi, pre potreby určenia začiatku plynutia 1 dňovej lehoty na zaslanie vyjadrenia výhercu podľa tohto bodu, sa považuje prvý (1.) kalendárny deň nasledujúci po dni odoslania oznámenia NeoVízia, s.r.o. o výhre v súťaži prostredníctvom socialnej siete facebook. Odovzdanie výhry pre Výhercu zo strany Vyhlasovateľa prebehne na základe dohody medzi uvedenými stranami.

V prípade, ak NeoVízia, s.r.o.. v lehote 3 kalendárnych dní odo dňa doručenia oznámenia o výhre v súťaži dostane písomné alebo elektronické vyjadrenie výhercu, že túto výhru neprijíma, alebo nedostane žiadne písomné alebo elektronické vyjadrenie od výhercu, predmetná výhra bude následne odovzdaná náhradníkovi. Pri odovzdávaní výhry náhradníkovi sa postupuje podľa článku V. V prípade, ak výhru neprevezme ani výherca a ani náhradník, výhra prepadne v prospech Vyhlasovateľa.

Vyhlasovateľ má právo výhru výhercovi neodovzdať alebo odobrať v prípade, že výherca nesplnil alebo porušil niektoré z ustanovení tohto Štatútu.

Výhra v hodnote nad 350,00 € podlieha zdaneniu v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Za zdanenie výhry zodpovedá výherca.

VI. Súhlas so zverejnením osobných údajov

Na následné vyhotovenie a zverejnenie mena a priezviska výhercu (náhradníka) zo strany Vyhlasovateľa primeraným spôsobom je potrebný predchádzajúci výslovný písomný súhlas výhercu (náhradníka) so spracovaním jeho osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udelený v návratke, ktorá bude tvoriť prílohu oznámenia o výhre v súťaži. Výherca (náhradník) návratku vytlačí, podpíše, naskenuje a pošle späť na emailovú adresu NeoVízia, s.r.o.: kapralova@neovizia.sk. Neudelenie súhlasu s uverejnením mena a priezviska výhercu (náhradníka) podľa tohto bodu, nemá vplyv na odovzdanie výhry výhercovi (náhradníkovi).

VII. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút súťažnej hry alebo odvolať súťaž

1. Právo Vyhlasovateľa zmeniť Štatút alebo odvolať súťaž:

Vyhlasovateľ má právo zmeniť Štatút a/alebo odvolať súťaž, najmä v prípadoch, ak by mu hrozila škoda.

2. Spôsob zmeny Štatútu alebo odvolania súťaže:

Na účinnú zmenu Štatútu súťažnej hry alebo odvolania súťaže sa vyžaduje, aby Vyhlasovateľ zverejnil tento údaj o zmene alebo odvolaní na stránke https://www.facebook.com/Neovizia/

VIII. Záverečné ustanovenia
1. Štatút nadobúda účinnosť voči tretím osobám dňom verejného vyhlásenia súťaže na stránke http://www.neovizia.sk/cennik/akcia/podmienky-sutazi/.

2. Vyhlasovateľ môže jednostranne meniť a dopĺňať jednotlivé ustanovenia Štatútu bez dodržania podmienok uvedených v článku VII. tohto Štatútu.

3. Zo strany Vyhlasovateľa súťaže je zabezpečená ochrana osobných údajov Účastníkov súťaže a bankového tajomstva v zmysle platných právnych predpisov.

4. Osoby, ktoré sa zúčastnia súťaže, vyjadrujú svoj súhlas so znením Štatútu.

5. Účastník súťaže súhlasí s využívaním jeho emailového kontaktu na marketingové účely NeoVízia, s.r.o..

6. V prípade rozporu ustanovení Štatútu týkajúcich sa súťažnej hry, príp. nejasností týkajúcich sa výkladu tohto Štatútu, Vyhlasovateľ vysvetlí resp. má právo na jednostrannú opravu nejasností v Štatúte.

7. Na právne vzťahy neupravené týmto Štatútom sa budú aplikovať príslušné ustanovenia zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení, ktoré sú svojím obsahom a účelom najbližšie.

8. V prípade akýchkoľvek sporov, ktoré vyplývajú z tejto súťaže, alebo ktoré vznikli v súvislosti s ňou, sa jednotliví účastníci a Vyhlasovateľ zaväzujú, že ich budú riešiť vzájomnými rokovaniami a dohodou.

9. Štatút je k dispozícii na stránke http://www.neovizia.sk/cennik/akcia/podmienky-sutazi/

10. NeoVízia, s.r.o. si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel súťaže.

 

V Bratislave, dňa 19.9.2017

NeoVízia, s.r.o.